Ang Aking Pagiging Nonbinary

Posted on Wed 30 June 2021 in LGBTQ+, Filipino

Pride Flag with they/them pronouns on a post-it note

Ito ang aking pagtangka sa pagpapaliwanag ng aking kasarian.

Gender Identity

Alam ninyo ang babae at saka lalake. Ito ang pinaguusapan pag pinapanganak ang sanggol.

Sa nakasanayan ng marami, ang ari ng tao at saka ang kasarian ay pinagtutugma. Ang ari ng tao kung saan hinahango ang kanyang "kasarian" ay tawag na "assigned sex at birth". Ang aking assigned sex at birth ay Female. AFAB for short, assigned female at birth.

Ang Gender o kaya Gender Identity ay hindi parating nakabase sa ari ng tao.

Homosexual at Transgender

Walang kinalaman ang assigned sex at birth sa gender identity. Maaaring iba ang gender identity sa kanyang assigned sex at birth.

đź’ˇPagusapan natin saglit ang Bakla. Alin dito sa tingin ninyo ang definition ng salitang Bakla?

A. Lalaki na interesado sa kapwa lalaki

B. Pinanganak na lalaki na ngayon ay babae

Sa totoo, hindi ko alam ang tamang sagot. Sa pagkaka alam ko, pinaghalo ang parehong kahulugan sa salitang Bakla, ngunit pwedeng A lamang, B lamang, o pareho.

Definition of Terms

  • Homosexual - Lalaki na interesado sa kapwa lalaki, o kaya babae na interesado sa kapwa babae
  • Transgender Woman - Pinanganak na lalaki na ngayon ay babae
  • Cisgender Woman - Pinanganak na babae at ngayon ay babae pa rin
  • Transgender Man - Pinanganak na babae na ngayon ay lalaki
  • Cisgender Man - Pinanganak na lalaki na ngayon ay lalaki pa rin

Ang cisgender woman saka transgender woman ay parehong babae, at parehong lalaki ang cisgender man at saka transgender man.

Nonbinary

Nakasanayan ng marami na dalawa lamang ang alam nilang kasarian. Ngunit marami pang ibang kasarian na ngayon palang napapagusapan ng marami. Kung ang kasarian na babae at lalaki ay binary (hango sa dalawa), ang mga ibang kasarian ay nonbinary. Aking Gender Expression

Ang aking karaniwang gender expression ngayon ay pambabaeng itsura. Habang ang anyo ko ay pambabae, ang aking gender identity ay nonbinary.

Ano Ngayon?

Ang hiling ko po lamang ay respetuhin ang aking SOGIE (sexual orientation, gender identity, and expression).

Kapag nagsasalita ng Ingles, hiling ko po sa inyo na imbes na "SHE", gamitin niyo po "THEY" (kunwari higit sa isang tao ang tinutukoy ninyo).

Kausapin niyo po ako kung may tanong kayo. Basta mabuting intention saka may respeto, sasagutin ko.

Basahin niyo rin po ang mga link sa baba, under Further Reading.

Further Reading